PRUEBA 2ª EVALUACIÓN1.- TRADUCIÓN (cualificarase entre 0 e 6 puntos): tradúzase o seguinte texto:

Campañas de Pompeio contra os piratas e contra o rei Mitrídates 
Dum haec geruntur, piratae omnia maria infestabant ita, ut Romanis sola navigatio tuta non esset.Quare id bellum Pompeio decretum est. Quod intra paucos menses ingenti et felicitate et celeritate confecit. Mox ei delatum etiam bellum contra regem Mithridatem.


Notas._Pompeius –i m. Pompeio (cónsul e xeneral romano . Mithridates –is m. Mitrídates (rei do Ponto)

2.- GRAMÁTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto): explíquese morfolóxica e sintacticamente o fragmento subliñado no texto latino.

3.- LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos): respóndase unha das dúas seguintes cuestión:

1) Principais personaxes da comedia plautina.

2) Principais características da poesía épica latina .


4.- MUNDO CLÁSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestión): respóndanse dúas das seguintes catro cuestións:

1) Explíquese o significado das expresións seguintes: " in medio virtus ", "motu proprio", " intelligentibus pauca ".

2) Explíquese o significado dos seguintes topónimos: "Foz", "Milladoiro", "Pedrafita".

3) Sinálese o prefixo e explíquese qué significado achega nas seguintes palabras: "decrecer", "suprarrenal","ultrasón ".

4)Contesta ás seguintes preguntas sobre “A lenda de Lucrecia”:

·         ¿Que diferenza existe entre Lucrecia e as esposas dos fillos do rei?

·         ¿Con que ameaza Sexto Tarquinio a Lucrecia para intentar dobregala?

·         ¿A quen  dirixe Lucrecia a mensaxe do seu infortunio e onde se atopan?

Comentarios