Entradas

Mostrando entradas de febrero, 2012

TEXTO_6_HELÉNICAS_JENOFONTE

6- Actuación dos Trinta Tiranos. Οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν μὲν ᾽επεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη· αἱρεθέντες

δὲἐφ᾽ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ᾽οὕστινας πολιτεύσοιντο, τούτους μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε

καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς. ᾽Έπειταπρῶτον

μὲν οὓς πάντες ᾔδεσανἐν τῇδημοκρατίᾳ ᾽απὸσυκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖςκαλοῖςκἀγαθοῖς

βαρεῖς ὄντας, συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου·

NOTAS: 1. ᾑρέθησαν aor. pas. de αἱρέομαι 2. καθῃρέθη aor. pas. de καθαιρέω. 3 ἐφ᾽ ᾧτε: “a condición de que”. 4. ᾔδεσαν: pluscuamperfecto de οἶδα, con valor de imperfecto.
PREGUNTAS 1.Análise sintáctico dende᾽Έπειταata o final. 2.Análise morfolóxico de τείχη, συγγράψαι, πολιτεύσοιντο. 3.Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: tacómetro, barógrafo, tetrarquía.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE ESQUILO

Imagen
El teatro de este autor se caracteriza por los siguientes aspectos: Introduce el 2º actor haciendo posible el diálogo y proporcionando un desarrollo más ágil y rico de la acción. Es frecuente el uso de la trilogía, es decir, componía sus obras en forma de tres tragedias sobre fases sucesivas del mismo mito y añadía una obra satírica íntimamente relacionada. El contenido de sus obras está marcado por un profundo sentido de la religión en el que las acciones humanas están marcadas por el designio divino y el ser humano sólo puede alcanzar su salvación a través del sufrimiento. Los personajes de su teatro son protípicos, de mínima profundidad psicológica y poco individualizados.

TEXTO_5_HELÉNICAS_JENOFONTE

5-Condicións impostas polas espartanos para firmar a paz. Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλινἙλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς
μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ᾽αλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνηνἐφ᾽ ᾧτά τε μακρὰ τείχη καὶ
τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν
αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν
ὅποι ἄν ἡγῶνται.
NOTAS: 1 οὐκ ἔφασαν: “dixeron que non”. 2. Partic. perf. de ἐργάζομαι. 3 ἐφ᾽ ᾧ: “a condición de que”.
PREGUNTAS 1.Análise sintáctico de ata τῇ Ἑλλάδι. 2.Análise morfolóxico de ἔφασαν, γενομένοις, ἐποιοῦντο. 3.Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: megalomanía, necrópole, dodecaedro.
COMENTARIO MORFOLÓGICO ἔφασαν, 3ª plural del imperfecto del verbo φημί// ἔ-φη-ν, -ης, -η, ἔ-φα-μεν, ἔ-φα-τε, ἔ-φα-σαν γενομένοις, participio de aoristo en dativo masculino plural del verbo  deponente γίγν-ο-μαι// γεν-ο-μένοις ἐποιοῦντο, 3ª plural del imperfecto del …

TRABAJOS CULTURA CLÁSICA 2ª EVALUACIÓN

EL MITO DE EDIPO: relata la “historia” de Edipo usando imágenes y un breve comentario que haga referencia a los siguientes puntos: Su ciudad Sus progenitores Su abandono El encuentro con su padre El desciframiento del enigma Su matrimonio con Yocasta Sus desgracias finales Haz una breve referencia al significado de “El complejo de Edipo” y encuentra otros mitos usados en psicología para expresar el sentido de algunos síndromes o complejos.
EL MITO DE ORFEO: relata la “historia” de Orfeo y Eurídice usando imágenes y un breve comentario que haga referencia a los siguientes puntos: Dónde y de quién nació Orfeo. Su papel en el viaje de los Argonautas. Su relación trágica con Eurídice. Su desgraciado final. Explica la reacción de Orfeo con respecto a las mujeres tras perder definitivamente a Eurídice.
MITOLOGÍA EN EL ARTE: encuentra imágenes de los cuadros siguientes y explica de forma resumida su trasfondo mitológico: La primavera, de Boticcelli. Las tres Gracias, de Rubens. Los borrachos, de Velázquez. El…

TEXTO_GRIEGO_I_ESOPO

Imagen
AS DÚAS ALFORXAS

“Vemosa palla no ollo alleo e non así a viga no noso”. Esta mesma idea xeral aparece expresada no mundo grego mediante a seguinte fábula de Esopo. Ἀνθρώπων ἕκαστος δύο πήρας φέρει, τὴν μὲν ἔμπροσθεν, τὴν δὲ ὄπισθεν. Γέμει δὲ κακῶν ἑκάτερα, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἔμπροσθεν ἀλλοτρίων, ἡ δὲὄπισθεν οἰκείων. Καì διὰ τοῦτο οἱ ἄνθρωποι τὰ μὲν ἐξ αὐτῶν κακα οὐχ ὁρῶσι, τὰ δὲ αλλότρια πάνυ ἀκριβῶς θεῶνται. ESOPO, Fábulas

Cuenta Esopo en una de sus fábulas que cuando Prometeomodeló al hombre le colgó dos alforjas, una delante sobre el pecho que guarda los defectos ajenos y otra detrás, sobre la espalda, que arrastra los defectos propios. De ahí viene que las personas solemos ver los defectos del prójimo y no los nuestros, la mota en ojo ajeno pero no la viga en el propio.
 Otro famoso fabulista español de finales del siglo XVIII, Félix María de Samaniego, cantó la misma copla:

En una Alforja al hombro
llevo los vicios:
los ajenos delante,
detrás los míos.
Esto hacen todos;
así ven los ajenos,
mas no …

HELENISMOS

Son moitos os termos que o galego ten tomado do grego. Son os chamados helenismos. Entraron na nosa lingua en todas as épocas dende os tempos nos que os propios colonos gregos se asentaron en España e deron nome a diversos accidentes xeográficos (por exemplo, Empurias, forma evolucionada a partir de Ἔμπόριον), até os tecnicismos creados nos nosos días sobre termos gregos (por ejemplo, teléfono, compuesto formado sobre o adverbio τῆλε e o substantivo φωνή). A entrada de termos gregos ten afectado a múltiples áreas do léxico galego. Vexamos algúns do campo da mediciña: estómago (στόμαχος), catarro (κατάρρος), cirurxía (χειρουργíα), gangrena (γάγγραινα), agonía (ἀγωνία), arteria (ἀρτηρία), flema (φλέγμα).
Sobre a raíz γραφ- formáronse numerosos termos: grafía, epigrafía, autógrafo, biografía, ágrafo, polígrafo.
1.Confirma a orixe grega das seguintes palabras e explica o seu significado: DERIVADOORIXESIGNIFICADO
camaleón χαμαιλέων χαμαί: en terraλέων: león
anatomía ἀνά, τομή
lepra λέπρα

LAS TROYANAS_EURÍPIDES

Imagen
AUTOR Hay varios caracteres que lo distinguen de sus predecesores y que lo singularizan fuertemente en una nueva dirección dramática, entre ellos destacamos: ØUn acercamiento al hombre quesupone la racionalización del mito. ØUn alejamiento de la concepción tradicional de la divindad, dando una nueva visión del mundo de los dioses. Estos cambios son consecuencia de su intelectualismo y de influencia de la ideología racionalista de los sofistas y filósofos.

SIGNIFICADO DE LA OBRA ØObra de enorme dramatismo centrada en las funestasconsecuencias de la guerra de Troya y en el trágico destino de las mujeres troyanas. ØDestaca la crueldad de los vencedores que se dejan llevar por la hybris, por el exceso y la soberbia, al no mostrar compasión por los vencidos, al no respetar a los dioses profanando sus templos ni mostrar consideración hacia los niños por el temor a una futura venganza. ØLos vencedores, a su vez, también serán castigados por haberse dejado llevar por la hybris y sufrirán un destino …

TEXTO_4_LIBRO_II_HELÉNICAS

Chega a Atenas a noticia da derrota da flota
Ἐνδὲταῖς᾽ΑθήναιςτῆςΠαράλου᾽αφικομένηςνυκτὸς᾽ελέγετοἡσυμφορά, καὶοἰμωγὴἐκτοῦΠειραιῶςδιὰτῶνμακρῶντειχῶνεἰςἄστυδιῆκεν, ὁἕτεροςτῷἑτέρῳπαραγγέλλων.ὥστ᾽ἐκείνηςτῆςνυκτὸςοὐδεὶςἐκοιμήθη, οὐμόνοντοὺςἀπολωλόταςπενθοῦντες, ἀλλὰπολὺμᾶλλονἔτιαὐτοὶἑαυτούς, πείσεσθαινομίζοντεςοἷαἐποίησανΜηλίουςτεΛακεδαιμονίωνἀποίκουςὄντας, κρατήσαντεςπολιορκίᾳ,